Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. W. S. LASKOWSKIEGO W GRÓJCU

Niepodległości 20, 05-600 Grójec

1. Stanowisko pracy: główny księgowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu

2. Wymiar etatu - niepełny¼ etatu

3. Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a) posiada obywatelstwo polskie
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe
d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku – tzn. spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego.

4. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość zagadnień Ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek budżetowych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, oraz znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znajomość ustawy –Kodeks Postępowania Administracyjnego, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, ustawy o zamówieniach publicznych
b) Umiejętność obsługi programów z zakresu księgowości
c) Odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

5. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Analiza realizacji budżetu
b) Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości MGBP w Grójcu
c) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
d) Prowadzenie gospodarki finansowej MGBP zgodnie z obowiązującymi zasadami,
e) Analiza wykorzystania środków przewidzianych z budżetu gminy i innych będących w dyspozycji.
f) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
g) Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.
h) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora jednostki.
i) Do obowiązków Głównego Księgowego należy również prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Gminy i Miasta itp.
j) Ujawnienie Dyrektorowi jednostki naruszeń dyscypliny budżetowej.
k) Zamówienia publiczne.
l) Kontrola zarządcza.
m) Całość spraw związanych ze środkami trwałymi, inwentaryzacją, itp.

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny –własnoręcznie podpisane
b) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty, paszport)
c) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy (zaświadczenia o zatrudnieniu)
d) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności
e) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
f) Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
g) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
h) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
     Przed zawarciem umowy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
i) Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy
j) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
k) Zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

7. Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać:
    - osobiście w siedzibie MGBP w Grójcu (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: główny księgowy MGBP w Grójcu” w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godziny 18.00 (Liczy się data wpływu do MGBP) lub przesłać pocztą do 16 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu).
 2) Aplikacje, które wpłyną do MGBP po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

a) Nabór na wolne stanowisko przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez p. o. Dyrektora MGBP.
b) Postępowanie konkursowe nastąpi w dniach od 23 do 27 sierpnia 2021 r. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu spotkania.
c) Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.
d) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej w MGBP oraz na stronie internetowej www.bibliotekagrojec.pl
e) Czynności przekazania „księgowości” nastąpią w terminie od 1 września do 30 września 2021 r.
f) Zatrudnienie od 1 września 2021 r.

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu informuje, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego naboru jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, w imieniu której działa Dyrektor;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów na stanowisko, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu;
  • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazany akt prawny;
  • administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
  • podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;
  • posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazany akt prawny; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia ;
  • we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

 p.o. DYREKTOR MGBP w Grójcu  

Magdalena Sepczyńska