Ebooki w bibliotece

plakat nr 1 ebooki1

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA E-BOOKÓW W MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GRÓJCU

 1. E-booki mogą wypożyczać wszyscy użytkownicy Biblioteki Publicznej w Grójcu, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne i nie posiadają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z wypożyczonych e-booków wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) z wyłączeniem własnego użytku osobistego.
 3. Zabrania się:
     * rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu wypożyczonych e-booków,
     * modyfikowania lub powielania treści e-booków,
     * wykorzystywania e-booków w celach komercyjnych, w szczególności rozpowszechniania ich treści lub wprowadzania do internetu.
 4. Dopuszcza się przeniesienie pobranego pliku pomiędzy urządzeniami, jednakże nie może to nastąpić poprzez jego zwielokrotnienie. Oznacza to, że plik po skopiowaniu należy usunąć z poprzedniego urządzenia, na którym wcześniej był zapisany.
 5. Ilość wypożyczonych e-booków zależy od limitu konta.
 6. Wypożyczone e-booki są oznaczone w sposób, który umożliwia identyfikację źródła pochodzenia plików i wypożyczającego.
 7. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni i nie ma możliwości jego skrócenia.
 8. Najpóźniej po upływie 30 dni użytkownik jest zobowiązany do skasowania pliku. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako naruszenie przepisów ustawy powołanej w ust. 2 Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Grójcu.
 10. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem koniecznym do dokonania wypożyczenia.