Nowości

       
st1 st2 st3 st4
       
st5 st6 st7 st8

Grójbój '2020

grojboj1

 

 

 

 

XXVII Turniej Wiedzy o Grójcu i Regionie GRÓJBÓJ ‘2020 „W dworach grójeckich ziemian”

Regulamin

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
 2. Celem turnieju jest:
  - rozwijanie zainteresowania historią najbliższej okolicy,
  - popularyzacja wiedzy n.t. dziejów społeczeństwa polskiego,
  - przybliżenie postaci ważnych dla rozwoju regionu grójeckiego,
  - zaznajomienie z dawnymi polskimi obyczajami,
  - rozwijanie kreatywności i wyobraźni twórczej.
 • Turniej będzie prowadzony w dwóch kategoriach:
 • Konkurs wiedzy
 1. Uczestnikami tej części konkursu mogą być 2-osobowe drużyny uczniowskie ze starszych klas szkół podstawowych z powiatu grójeckiego

- z każdej szkoły podstawowej może startować jedna drużyna 2-osobowa
- szkoły liczące powyżej 500 uczniów mogą wystawić dwie drużyny 2-osobowe

 1. b) Zgłoszenia uczniów do konkursu wiedzy będą przyjmowane na karcie uczestnictwa        stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, którą należy złożyć w MGBP w Grójcu do 26 października 2020 roku
  - przy zgłaszaniu uczestników do konkursu prosimy uwzględnić planowane działania szkoły, np. wyjazdy uczniów na wycieczki, zielone szkoły, udział w innych konkursach.
 2. Terminy konkursu wiedzy:
 • I etap – półfinał w formie pisemnego testu zostanie przeprowadzony 5 listopada 2020 r., do II etapu kwalifikują się drużyny, które uzyskają największą liczbę punktów,
 • II etap - finał w formie odpowiedzi ustnych odbędzie się 19 listopada 2020 r. ;
  na tym etapie dopuszcza się możliwość dogrywki w celu wyłonienia zwycięzcy.
 1. c) Półfinał i finał konkursu wiedzy zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej
  klasy V – VII. Uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyrazili chęć udziału w konkursie, a obecnie uczą się w klasach VIII zapraszamy do udziału.

2) Konkurs plastyczny

 1. Uczestnikami tej części konkursu mogą być uczniowie klas V-VIII ; także uczniowie startujący w konkursie wiedzy
 2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej
  w formacie A3.
 • praca powinna ilustrować scenę, obiekt lub wydarzenia przedstawione w literaturze obowiązującej uczestników Turnieju
 • każdy uczestnik może złożyć 1 pracę
 • na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły,
  imię i nazwisko opiekuna pracy oraz krótki tytuł pracy
 • liczba uczestników w kategorii plastycznej nie jest ograniczona
 • do wykonanej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica bądź opiekuna prawnego autora pracy o następującej treści:
  „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulaminem Turnieju Grójbój ‘2020. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy
  w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”
 1. Termin dostarczenia prac plastycznych upływa 5 listopada 2020 roku
 2. Materiały do Turnieju będą wydawane w MGBP do 26 października 2020 roku.
 3. Nagrody:
 • półfinaliści konkursu wiedzy otrzymają drobne upominki
 • finaliści konkursu wiedzy oraz laureaci konkursu plastycznego otrzymają nagrody rzeczowe,
 • ponadto przewidziano upominki i dyplomy dla opiekunów finalistów konkursu wiedzy oraz opiekunów uczestników konkursu plastycznego.
 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje swoich prac na wszystkich polach eksploatacji.
 • Kontakt z organizatorami: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu,
  al. Niepodległości 20 , 05 – 600 Grójec tel. 48 664 33 71 wew. 16, w godz. 12.00 – 16.00 www. bibliotekagrojec.pl, e-mail: Czytelnia@bibliotekagrojec. pl, osoba do kontaktu: Mirosława Krawczak.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach turnieju jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec.
 2. W ramach turnieju Administrator danych przetwarzał będzie następujące dane:
 • imiona, nazwiska, wiek, szkoła, klasa uczestników turnieju,
 • imiona i nazwiska opiekunów i opiekunów prawnych,
 • wizerunek laureatów.
 1. Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 2. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników turnieju, umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach oraz, w przypadku wizerunku, promocja Administratora. Administrator danych zastrzega sobie możliwość publikacji wizerunku laureatów we własnych materiałach promocyjnych.
 3. Dane uczestników turnieju będą przetwarzane przez czas trwania turnieju i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem, że dane laureatów mogą być przetwarzane w materiałach promocyjnych Administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 4. Rodzic (opiekun prawny autora) ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.
 5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załącznik do Regulaminu XXVII Turniej Wiedzy o Grójcu i Regionie

GRÓJBÓJ’2020 „W dworach grójeckich ziemian”

XXVII Turniej Wiedzy o Grójcu i Regionie
GRÓJBÓJ ‘2020
„W dworach grójeckich ziemian”

 

Karta uczestnictwa

(należy złożyć do 26 października 2020 r. w siedzibie MGBP w Grójcu, przy al. Niepodległości 20)

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………..

E –mail (obowiązkowo) ……………………………………………………………………………..

Telefon szkoły (obowiązkowo) ……………………………………………………….

Nazwiska i imiona uczestników:

 1. …………………………………………………………………………….. Kl. ………

 

 1. ……………………………………………………………………………... Kl. ………

 

Nauczyciel przygotowujący drużynę

p. …………………………………………………………………………….

 

Pieczęć szkoły:                                                             Podpis opiekuna:

 

Wraz z kartą uczestnictwa należy dostarczyć zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestników konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu następujących danych osobowych moich i mojego dziecka:

 • imię, nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………… wiek, szkoła, klasa - potrzeby uczestnictwa w XXVII Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie GRÓJBÓJ ‘2020 „W dworach grójeckich ziemian”
 • wizerunek dziecka - na potrzeby publikacji fotorelacji z XXVII Turniej Wiedzy o Grójcu
  i Regionie GRÓJBÓJ‘2020 „W dworach grójeckich ziemian”
  w materiałach promujących działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu w mediach [1]

Zgodę niniejszą wyrażam dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że jej niewyrażenie w pkt 1 uniemożliwi udział mojego dziecka w XXVII Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie GRÓJBÓJ‘2020 „W dworach grójeckich ziemian” oraz że zgodę niniejszą mogę odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem przetwarzanych danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, w imieniu której działa Dyrektor.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO), tj. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych swoich lub dziecka pozostającego pod jej opieką prawną, w jednym lub większej liczbie celów.
 • Przetwarzane w zakresie pkt. 1 dane nie będą przekazywane innym podmiotom i zostaną usunięte nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia wydarzenia, o którym mowa w pkt 1.
 • Przetwarzane w zakresie pkt. 2 dane mogą być przedmiotem publikacji w materiałach promujących działalność Administratora danych, tj. w lokalnych mediach i portalach społecznościowych.
 • Osobom, których dane będą przetwarzane w opisanym wyżej celu przysługują prawa ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, żądania sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i usunięcia danych w przypadkach, o którym mowa w przepisach RODO, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania danych w czasie jej trwania.
 • W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


……………………………………………………………
(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

[1] zaznaczyć właściwe