Wakacyjny konkurs dla dzieci

0001

REGULAMIN

KONKURSU na zakładkę do książki pt.:

„ Zakładka : Wspomnienie lata”

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 • 2

Temat konkursu : „Zakładka: Wspomnienie lata”

 • 3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, al. Niepodległości 20, tel. 664 33 71 w.18, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • 4

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zainteresowanych zrobieniem zakładki do książki.
2. Praca konkursowa ma przedstawiać letnie wspomnienia z roku 2020.

 1. Format pracy: dowolny
 2. Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie 1 pracę plastyczną.
 3. Technika pracy: dowolna
 4. Na wybranej stronie zakładki należy umieścić imię i nazwisko oraz wiek autora. Do wykonanej pracy należy dołączyć oświadczenie autora, a w przypadku osoby niepełnoletniej - jej rodzica bądź opiekuna prawnego o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin konkursu plastycznego pt. „ Zakładka: wspomnienie lata”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”

7. Uczestnik konkursu może przekazać pracę plastyczną osobiście lub listownie na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego    w Grójcu, 05-600 Grójec, al. Niepodległości 20 z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

8. Termin składania prac konkursowych rozpoczyna się 20 lipca 2020 r. a upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r.

 1. Prace oceniać będzie jury powołane przez Zastępcę Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu im. W. S. Laskowskiego w Grójcu.
 2. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody książkowe.
 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-12 lat.
 4. Wręczenie nagród wyłonionym laureatom nastąpi po uprzednim poinformowaniu ich przez organizatora o terminie i sposobie odebrania nagrody.
  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 14 września 2020 r. Wyniki zostaną udostępnione na stronie www.bibliotekagrojec.pl oraz na facebooku.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie
  i publikacje swoich prac na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu plastycznego.
 • 5

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, Niepodległości 20, 05-600 Grójec.

W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie następujące dane autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła, klasa, adres do korespondencji, telefon, e-mail, a także wizerunek laureatów.

Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników konkursu, umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach oraz, w przypadku wizerunku, promocja Administratora. Administrator danych zastrzega sobie możliwość publikacji wizerunku laureatów we własnych materiałach promocyjnych.

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem,
że dane laureatów mogą być przetwarzane w materiałach promocyjnych Administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

Autor (opiekun prawny autora) ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

&6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.