Regulamin "Konkursu Walentynkowego".

konkurs walentynkowy 2020

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

„Kartka Walentynkowa”

 • §1

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu
im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 • &2

Temat konkursu : „Kartka Walentynkowa”

 

                                                                                                 &3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu,
al. Niepodległości 20, tel. 664 33 71 w.17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • &4
  Warunki uczestnictwa:
  1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.
  2. Pracę można napisać według własnego uznania samodzielnie lub posłużyć się cytatami, a także ozdobić dowolną techniką na dowolnym formacie papieru.
  3.Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie 1 pracę.
  4. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, szkoła, klasa oraz adres, telefon i e-mail. Do wykonanej pracy należy dołączyć oświadczenie autora, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodzica bądź opiekuna prawnego o następującej treści:

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin konkursu literacko-plastycznego pt. „Kartka walentynkowa”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”

 5. Uczestnik konkursu może przekazać pracę osobiście lub listownie na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna W. S. Laskowskiego w Grójcu, 05-600 Grójec, al. Niepodległości 20 z dopiskiem „Kartka Walentynkowa”.
6. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem5 lutego 2020 r.
7.
Prace oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu W. S. Laskowskiego w Grójcu.
8. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

9. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
-dzieci i młodzież w wieku 6-10 lat,
-młodzież w wieku 11-15 lat,
młodzież w wieku 16-18 lat.
10. Wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu W. S. Laskowskiego w Grójcu przy al. Niepodległości 20 w dniu: 14 lutego 2020 r.
11.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje swoich prac na wszystkich polach eksploatacji.

 • &5
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, Niepodległości 20, 05-600 Grójec.
 2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie następujące dane autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła, klasa, adres do korespondencji, telefon, e-mail,
  a także wizerunek laureatów.
 3. Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed
  jej wycofaniem.
 4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników konkursu, umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach oraz, w przypadku wizerunku, promocja Administratora. Administrator danych zastrzega sobie możliwość publikacji wizerunku laureatów we własnych materiałach promocyjnych.
 5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem,
  że dane laureatów mogą być przetwarzane w materiałach promocyjnych Administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 6. Autor (opiekun prawny autora) ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • &6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.