Nowości

       
1a 2a 3a 4a
       
5a 6a 7a 8a

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
informatyka
  al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec


Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba spełniająca wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:   
 • wykształcenie średnie informatyczne(technik informatyk) lub pokrewne
 • wykształcenie wyższe w zakresie: informatyka, teleinformatyka lub pokrewne  
 • ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za  przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku ,
 1. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności: w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany,
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ustawy o samorządzie  gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość zasad zabezpieczeń baz danych i infrastruktury technicznej,
  • znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej( podpis elektroniczny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją e-PUAP itd.
  • posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery, umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
  • podjęcie pracy od 01.10.2019 r.
 1. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:

     Zadania główne:

 • opieka nad systemem bibliotecznym "Mateusz"
 • utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej Biblioteki,
 • usuwanie problemów programowych i sprzętowych związanych z pracą na stanowiskach komputerowych,
 • konfiguracja, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego,
 • nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Bibliotece,
 • wykonywanie i weryfikacji kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych
 • instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,
 • nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Biblioteki,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów i systemów komputerowych,
 • administrowanie serweremLinux,
 • rejestrowanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dot. sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,
 • wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych,

Zadania okresowe i pomocnicze:

 • sporządzanie kopii zapasowych, archiwizowanie zbiorów,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego sprzętu komputerowego instalowanego w ramach ich stanowisk pracy,
 • współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Biblioteki
 • współudział z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zabezpieczeń informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym aktualizacji dokumentacji w tym zakresie,
 1. Warunki pracy:
 • ¼ etat, zadaniowy system pracy
 • budynek piętrowy –winda,
 • brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,.
 1. Informacja dodatkowa:
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu nie został osiągnięty.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV/życiorys/,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 ze zm.) ,
 • oświadczenie o treści:  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych w dokumentacji rekrutacyjnej  innych danych osobowych, niż wymienione w art.221§1 Kodeksu Pracy, przez Dyrektora Biblioteki  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko informatyka”.
 • oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka”  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji można składać do dnia  30.08.2019 roku .
  • osobiście w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu,
  • pocztą na adres : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec – decyduje data wpływu.
   Oferty, które wpłyną do Biblioteki po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz na stronie internetowej bibliotekagrojec.pl

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna -NABÓR.docx