Nowości

       
n1 n2 n3 n4
       
n5 n6 n7 n8

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/kustosza

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/kustosza

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz/Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz/Kustosz - umowa o pracę

Miejsce pracy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu   
Wymiar czasu pracy: 1 etat cały, 40 h w tygodniu, 8 godzin dziennie, dyżury w soboty

 Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów: bibliotekarskie, animacja kultury, pedagogiczne lub  pokrewne humanistyczne,
 3. przygotowanie pedagogiczne (będzie dodatkowym atutem),
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 7. znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 8. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych
 9. udokumentowany staż pracy w bibliotece publicznej lub szkolnej ewentualnie udokumentowana współpraca z biblioteką (np. w formie wolontariatu)

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 2. łatwość nawiązywania kontaktu
 3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 4. kreatywność, silna motywacja do pracy
 5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
 6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 2. gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 3. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 4. opracowywanie zbiorów
 5. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 6. skontrum księgozbioru
 7. dbałość o stan powierzonego mienia
 8. sprawozdawczość
 9. promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 2. życiorys (CV)
 3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty)
 4. kopie świadectw pracy
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu al. Niepodległości 20; 05-600 Grójec lub pocztą na adres wyżej wskazany w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia r. (do godz. 16.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/ kustosza" (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.
Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.bibliotekagrojec.pl
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w wymiarze  1 etat.

W dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny i cv) prosimy o dopisanie klauzuli:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu al. Niepodległości 20 05-600 Grójec. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dyrektor

Kinga Majewska