Lista książek najbardziej rozchwytywanych

       
roz akad roz alcatraz roz call roz emeryt
       
roz gustaw roz mala roz maly roz zula

Wycieczka rowerowa dla osób w każdym wieku! Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału! Regulamin oraz oświadczenie.

rowerypoprawione plakat

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem oraz wypełnij oświadczenie.

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ - WYCIECZKA ROWEROWA REGULAMIN

§1. Organizator – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, WGR Team Klub Kolarski.

§2. Cel imprezy

 • popularyzacja grupowych wypraw rowerowych oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek,
 • promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu grójeckiego,
 • propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze w ruchu drogowym

§3. Termin i miejsce. Wycieczka zaplanowana jest na niedziele 14.05.2017 r., zbiórka na Rynku w Grójcu przy Latającym Jabłku o godz. 9.45, wyjazd na trasę o godz. 10.00. Trasa: Grójec – Lewiczyn – Belsk Duży – Mała Wieś, powrót do Grójca. Dystans – ok. 20 km. W programie m. in. odwiedziny filii bibliotecznej w Lewiczynie, garść opowieści
o średniowiecznym grodzisku, wizyta z niespodzianką w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Belsku Dużym , przejazd do Pałacu w Małej, ognisko w okolicy Wielkiego Stawu, powrót do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu. Zakończenie wycieczki ok. godz. 14.30.

§4. Uczestnictwo - warunki

 • Wiek uczestników nieograniczony.
 • Wstęp wolny - uczestnik wycieczki nie ponosi żadnych kosztów związanych
  z udziałem. Na miejsce startu uczestnik przyjeżdża na koszt własny.
 • Każdy uczestnik przyjeżdża własnym, sprawnym rowerem.
 • Osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo w wycieczce rowerowej. Druk zgody można pobrać ze strony www.bibliotekagrojec.pl
 • Osoby pełnoletnie wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo
  w wycieczce w miejscu zbiórki przed samym rajdem w formie listy obecności ze wstępnym pouczeniem.
 • KAŻDY z uczestników podpisując zgodę na uczestnictwo w wycieczce jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy ZALECAJĄ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM korzystanie z kasków rowerowych, kamizelek i elementów odblaskowych dla podniesienia bezpieczeństwa.
 • W trakcie wycieczki rowerzyści poruszają się w kolumnach rowerowych, zależnie od ilości jej uczestników, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego.
 • Uczestnicy wycieczki powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy, ponieważ przejazd odbywa się drogami publicznymi przy ruchu drogowym.
 • Zadaniem WGR Team Klub Kolarski jest dbanie o zabezpieczenie uczestników wycieczki od momentu startu do powrotu.
 • Wycieczkę prowadzi osoba z WGR Team Klub Kolarski. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wykonywania poleceń prowadzącego wycieczkę.
 • Złe samopoczucie, problemy zdrowotne oraz awarie rowerunależy zgłosić .
 • MGBP w Grójcu, WGR Team, oraz GBP w Belsku w miarę swoich możliwości, zapewni uczestnikom wycieczki poczęstunek i napoje.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wyjazdu z powodu złych warunków pogodowych. O terminie nowej wycieczki poinformują na stronie Biblioteki
  i WGR Team Klub Kolarski.
 • Za wypadki zaistniałe podczas wycieczki z winy uczestników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych.

 

 

Oświadczenie zgody na uczestnictwo wyrażone przez rodzica/opiekuna prawnego* dla niepełnoletniego uczestnika

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*:

imię i nazwisko …......................................................................................

data urodzenia …..................................
w wycieczce rowerowej (rajdzie rowerowym) organizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Grójcu i WGR Team Klub Kolarski w dniu ………………………………… .

Przyjmuję do wiadomości, że udział w wycieczce rowerowej organizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i WGR Team Klub Kolarski wiąże się
z aktywnością ruchową i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, obrażeniami ciała i urazami fizycznymi, a także szkodami o charakterze majątkowym.

Rodzic/Opiekun* oświadcza, że stan zdrowia dziecka/podopiecznego* pozwala na uczestnictwo w imprezie. Jednocześnie oświadcza, że zapoznał się treścią Regulaminu Odjazdowy Bibliotekarz - Wycieczka Rowerowa i jest świadomy jego postanowień.

..........................................................                       …………………………………………

czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna*                podpis rodzica/opiekuna*

* niepotrzebne skreślić.