Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. W. S. LASKOWSKIEGO W GRÓJCU
al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec

 1.Stanowisko pracy: główny księgowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu

2.Wymiar etatu - niepełny ¼ etatu

3.Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a) posiada obywatelstwo polskie

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe

d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku – tzn. spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

- posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo

kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie

odrębnych przepisów.

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego.

4.Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość zagadnień Ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości,

   sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej

   jednostek budżetowych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, oraz znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znajomość ustawy –Kodeks Postępowania Administracyjnego, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, ustawy o zamówieniach publicznych

b) Umiejętność obsługi programów z zakresu księgowości

c) Odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

5.Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Analiza realizacji budżetu

b) Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości MGBP w Grójcu

c) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

d) Prowadzenie gospodarki finansowej MGBP zgodnie z obowiązującymi zasadami,

e) Analiza wykorzystania środków przewidzianych z budżetu gminy i innych będących w dyspozycji.

f) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

g) Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

h) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora jednostki.

i) Do obowiązków Głównego Księgowego należy również prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Gminy i Miasta itp.

j) Ujawnienie Dyrektorowi jednostki naruszeń dyscypliny budżetowej.

k) Zamówienia publiczne.

l) Kontrola zarządcza.

m) całość spraw związanych ze środkami trwałymi, inwentaryzacją, itp.

6.Wymagane dokumenty:

a) Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny –własnoręcznie podpisane

b) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo

     polskie (np. dowód osobisty, paszport)

c) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy (zaświadczenia o zatrudnieniu)

d) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

     kwalifikacje zawodowe i umiejętności

e) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

f) Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

g) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

h) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów

     Przed zawarciem umowy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

i) Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy

j) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

k) Zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 7. Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać:

   - osobiście w siedzibie MGBP w Grójcu (Czytelnia) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: główny księgowy MGBP w Grójcu” w terminie do dnia 21.02.2014 r. do godziny14.00 (Liczy się data wpływu do MGBP).

2) Aplikacje, które wpłyną do MGBP po terminie nie będą rozpatrywane.

 Inne informacje:

a) Nabór na wolne stanowisko przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MGBP.

b)Postępowanie konkursowego nastąpi w dniach od 24 lutego do 28 lutego 2014 r. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu spotkania.

c) Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

d) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej w MGBP oraz na stronie internetowej www.bibliotekagrojec.pl

e) Czynności przekazania „księgowości” nastąpią w terminie od 1 marca do 31 marca 2014 r.

f) Zatrudnienie od 1 kwietnia 2014 r.

Dyrektor MGBP w Grójcu
Kinga Majewska