Statut Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA Nr XLIV/331/13
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 1 i 3, w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiegow Grójcu, w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 11 grudnia 2006 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady:
Adam Siennicki

ZAŁĄCZNIKI >> POBIERZ