Regulamin audiobooków

Regulamin korzystania ze zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

R E G U L A M I N

KORZYSTANIA Z AUDIOBOOKÓW

W BIBLIOTECE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 1

1.Z audiobooków mogą korzystać wszyscy zainteresowani i zapisani w naszej bibliotece, za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.

2.Zapisanie się do naszej biblioteki, przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie Biblioteki.

§ 2

1. Wypożyczający zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni dla Dorosłych, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

§ 3

1. Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek.

2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.

3. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres zgodny z terminem wyznaczonym w systemie MATEUSZ.

4. Biblioteka może: przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki mówionej, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, skrócić okres wypożyczenia audiobooków określony przez system Mateusz, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować audiobooki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

6. Za przetrzymanie audiobooków wypożyczający ponosi karę. Biblioteka pobiera opłaty w kwocie min 1 PLN. od 1 woluminu po terminie zwrotu, maksymalnie 3PLN od woluminu za miesiąc. Wysokość kar nalicza System Mateusz. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

§ 4

1. Czytelnik powinien sprawdzić stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi stosowne zastrzeżenie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były zniszczone.

2. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie.

3.Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

4. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

§ 5

1.Osoba nie stosująca sie do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

2. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, Biblioteka - po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.