Regulamin korzystania ze zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 

Regulamin korzystania ze zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • 1

 Z księgozbiorów wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

 Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne, po okazaniu karty identyfikacyjnej czytelnika.

Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

 a) okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie” - przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

 b) wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie” zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie

 c) osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

 Po zarejestrowaniu czytelnika, wydawana jest bezpłatna stała karta identyfikacyjna z kodem paskowym, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat oraz pobierana opłata jednorazowa w wysokości 5 PLN. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.

 W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.

 W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.

 Na sali mogą przebywać tylko Czytelnicy zarejestrowani lub osoby upoważnione przez stałych Czytelników.

 Przed wejściem do wypożyczalni należy pozostawić w wyznaczonym miejscu teczki, plecaki i duże torby.

 Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż miesiąc, w tym:

 a) 1 lekturę szkolną na 2 tygodnie,

 b) 1 książkę rewersową na 2 tygodnie.

Biblioteka może:

 a) przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników,

 b) skrócić okres wypożyczenia książek określony w pkt. 13, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu.

Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.

Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościowe bez podania przyczyny.

Wysokość kar nalicza System Mateusz . Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w pkt. 13 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie PLN. System nalicza kwoty za przetrzymanie książek w pełnych PLN. Minimalna opłata to 1 zł. Maksymalna opłata wynosi 3 zł za miesiąc za 1 wolumin z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu (np. udokumentowana choroba Czytelnika). Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ

Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki oraz pokrycia kosztów oprawy introligatorskiej. Jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.  

REGULAMIN CZYTELNI

 • 2

Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.

Korzystanie z czytelni, w ramach udostępniania zbiorów, jest bezpłatne.

Wierzchnie okrycia teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

W czytelni można korzystać z:

 a) całości zbioru wypożyczalni i czytelni

 b) zbiorów multimedialnych, Internetu, katalogu elektronicznego

 c) czasopism bieżących i materiałów własnych, które należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi

Prawo do bezpłatnego korzystania z w/w przysługuje osobom, które zostały zarejestrowane jako czytelnicy biblioteki i posiadają jedno z wymienionych kont: standard, wydłużone, pracownicze. Z księgozbioru Czytelni i Wypożyczalni nie mogą korzystać osoby posiadające konto: internauta. Konto internauta uprawnia do korzystania z Internetu, katalogu elektronicznego, multimediów i prasy, bez możliwości jej wypożyczania

Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie” - przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie” zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie

osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

Po zarejestrowaniu czytelnika, wydawana jest bezpłatna stała karta identyfikacyjna z kodem paskowym, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat oraz pobierana opłata jednorazowa w wysokości 5 PLN. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

Czytelnik jest zobowiązany informować o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.

Czytelnik jest zobowiązany informować o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.

Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

Zbiorów znajdujących się w czytelni nie wypożycza z wyjątkiem czasopism. Okres wypożyczenia czasopism wynosi 1 tydzień. W zakresie innych zbiorów możliwe jest skorzystanie z usług reprograficznych.

Wynoszenie książek lub czasopism bez zgody bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

Osobom korzystającym z czytelni zabrania się:

 a) niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.) niewłaściwego zachowania (np. głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów itp.)

 b) korzystania z telefonów komórkowych

Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych. Wartość odszkodowania ustala Dyrektor w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzeń czytelnia wydaje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.

Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od postanowienia do Dyrektora Biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FILMÓW W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

 • 1

Z filmów mogą korzystać wszyscy zainteresowani i zapisani w naszej bibliotece, za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.

Zapisanie się do naszej biblioteki, przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie Biblioteki.

 • 2

Wypożyczający zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni dla Dorosłych, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 • 3

Filmy są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek.

W przypadku filmów można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.

Wypożyczenie filmów następuje na okres zgodny z terminem wyznaczonym w systemie MATEUSZ.

Biblioteka może: przesunąć termin zwrotu wypożyczonego dokumentu audiowizualnego, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, skrócić okres wypożyczenia filmów określony przez system Mateusz, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować filmy aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

Za przetrzymanie filmów wypożyczający ponosi karę. Opłata za zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminie wynosi 2 zł za każdy dzień. Wysokość kar nalicza System Mateusz.

 • 4

Czytelnik powinien sprawdzić stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi stosowne zastrzeżenie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były zniszczone.

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie.

Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

 • 5

Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, Biblioteka - po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z AUDIOBOOKÓW W BIBLIOTECE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • 1

Z audiobooków mogą korzystać wszyscy zainteresowani i zapisani w naszej bibliotece, za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.

Zapisanie się do naszej biblioteki, przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie Biblioteki.

 • 2

Wypożyczający zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni dla Dorosłych, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 • 3

Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek.

W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.

Wypożyczenie audiobooków następuje na okres zgodny z terminem wyznaczonym w systemie MATEUSZ.

Biblioteka może: przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki mówionej, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, skrócić okres wypożyczenia audiobooków określony przez system Mateusz, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować audiobooki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

Za przetrzymanie audiobooków wypożyczający ponosi karę. Biblioteka pobiera opłaty w kwocie min 1 PLN od 1 woluminu po terminie zwrotu, maksymalnie 3 PLN od woluminu za miesiąc. Wysokość kar nalicza System Mateusz. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

 • 4

Czytelnik powinien sprawdzić stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi stosowne zastrzeżenie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były zniszczone.

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie.

Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

 • 5

Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, Biblioteka - po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA E-BOOKÓW W MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GRÓJCU

 

 1. E-booki mogą wypożyczać wszyscy użytkownicy Biblioteki Publicznej w Grójcu, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne i nie posiadają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z wypożyczonych e-booków wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) z wyłączeniem własnego użytku osobistego.
 3. Zabrania się:
     * rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu wypożyczonych e-booków,
     * modyfikowania lub powielania treści e-booków,
     * wykorzystywania e-booków w celach komercyjnych, w szczególności rozpowszechniania ich treści lub wprowadzania do internetu.
 4. Dopuszcza się przeniesienie pobranego pliku pomiędzy urządzeniami, jednakże nie może to nastąpić poprzez jego zwielokrotnienie. Oznacza to, że plik po skopiowaniu należy usunąć z poprzedniego urządzenia, na którym wcześniej był zapisany.
 5. Ilość wypożyczonych e-booków zależy od limitu konta.
 6. Wypożyczone e-booki są oznaczone w sposób, który umożliwia identyfikację źródła pochodzenia plików i wypożyczającego.
 7. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni i nie ma możliwości jego skrócenia.
 8. Najpóźniej po upływie 30 dni użytkownik jest zobowiązany do skasowania pliku. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako naruszenie przepisów ustawy powołanej w ust. 2 Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Grójcu.
 10. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem koniecznym do dokonania wypożyczenia.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU I KATALOGU ELEKTRONICZNEGO

 • 1

Prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu i katalogu elektronicznego przysługuje osobom, które zostały zarejestrowane jako czytelnicy biblioteki i posiadają jedno z wymienionych kont: standard, wydłużone, pracownicze, internauta.

Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie” - przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie” zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie

osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

Po zarejestrowaniu czytelnika, wydawana jest bezpłatna stała karta identyfikacyjna z kodem paskowym, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat oraz pobierana opłata jednorazowa w wysokości 5 PLN. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu i katalogu elektronicznego obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią regulaminu.

Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż pół godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.

Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

Pracownicy czytelni na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu i katalogu elektronicznego. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Czytelnik.

Z baz CD-ROM i pen-drive można korzystać po uprzednim porozumieniu się z dyżurującym bibliotekarzem.

Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze.

Dyżurny bibliotekarz prowadzi bieżący nadzór nad zawartością stron przeglądanych przez Użytkowników.

System komputerowy prowadzi rejestr realizowanych połączeń.

Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.

Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:

ściągania plików na dysk lokalny

prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych

korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter

Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionym mu zasobów Internetu.

Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że Czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Czytelnika prawa korzystania z Internetu.

REPROGRAFIA

 • 1

Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez: kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie (nagrywanie) na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonywanie wydruków.

Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:

publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów,

starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może - w granicach określonych przez prawo autorskie - wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym bez użycia lampy błyskowej, przy czym czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.

Opłata za usługi reprograficzne wynosi: format A4- 0,30 PLN.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 5

Każdy Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Czas otwarcia Biblioteki reguluje aktualne zarządzenie Dyrektora podane z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki.

O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy Dyrektor Biblioteki uprzedza użytkowników osobnym zawiadomieniem na stronie internetowej Biblioteki.